การสำรวจข้อมูลศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จังหวัดนครนายก

31 ส.ค. 2561 |

ABSTRACT

การสำรวจข้อมูลศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภายในพื้นที่ตำบลชุมพล ตำบลบ้านนาและตำบลดงละคร จังหวัดนครนายก ที่ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวมิติเกษตรกรรม มิติสุขภาพ มิติวัฒนธรรม และมิตินิเวศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจัดทำระบบแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Touring System) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจ ใช้วิธีคำนวณจากค่าคะแนนตัวบ่งชี้ (Indicator) ของแต่ละดัชนี (Index) และนำไปคิดเป็นดัชนีรวม (Composite Indicator) ซึ่งแบ่งเกณฑ์ศักยภาพการบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย ระดับดี ปานกลาง และต้องปรับปรุง
 
ผลการสำรวจ พบว่าตำบลชุมพล ตำบลบ้านนา และตำบลดงละคร จังหวัดนครนายก มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่ได้รับการสำรวจข้อมูลศักยภาพจำนวน 7 แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีเกณฑ์ศักยภาพในการบริการจัดการ ๒ ระดับ ประกอบด้วย ระดับดี ๖ แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ๑) โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน ตำบลชุมพล มีค่าดัชนีรวมร้อยละ 77.17 และ ๒) แหล่งเรียนรู้เห็ดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ตำบลบ้านนา มีค่าดัชนีรวมร้อยละ 76.09 ๓) โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลชุมพล มีค่าดัชนีรวมร้อยละ 71.74 ๔) ศูนย์เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ตำบลชุมพล ค่าดัชนีรวมร้อยละ 71.74
๕) เมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร มีค่าดัชนีรวมร้อยละ 72.83 และ ๖) ยุวฑูตน้อยอาสาทำดี ตำบลชุมพล มีค่าดัชนีรวมร้อยละ 69.57 และระดับปานกลาง ๑ แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ บ้านวังไทร ตำบลบ้านนา มีค่าดัชนีรวมร้อยละ 67.39
 
สำหรับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของตำบลชุมพล ตำบลบ้านนา และตำบลดงละคร จังหวัดนครนายก จำนวน ๗ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในภาพรวมควรเพิ่มเติมการดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อหนุนเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้นในลำดับต่อไป

 
 
โครงการชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างเครือข่ายรณรงค์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
สิงหาคม 2561