สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ ปฏิบัติการชุมชนภิวัฒน์รับมือภาวะโลกร้อน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

3 ก.ย. 2561 |
กิจกรรมรณรงค์ “สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ” ปฏิบัติการชุมชนภิวัฒน์รับมือภาวะโลกร้อน
ณ เทศบาลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
22 กรกฎาคม 2561
 
        “ภูมิ” คือ สภาพแวดล้อม ที่อยู่รอบๆ อันได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และ สังคม คือ มนุษย์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ในการที่จะพัฒนาอะไรหรือทำการสิ่งใด ให้ยึดหลักสำคัญ คือความสอดคล้องกับ ภูมิสังคม คือ คำนึงถึงสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม หมายรวมถึง คนซึ่งย่อมมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ตลอดจนควรตระหนักถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้นๆ๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า อย่างสมดุลด้วยกระบวนทัศน์ตามแนวทางพระราชดำรินั้นล้วนเอื้อให้เกิดผลดีต่อระบบนิเวศ เมื่อมีระบบนิเวศดี ผลพวงที่ตามมาก็คือ ระบบนิเวศ หรือ ธรรมชาติจะให้ผลผลิตที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของปัจเจกชนในสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน”[1] รวมถึงเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์
        เนื่องจากมนุษย์เป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบนิเวศของโลก สุขภาพของมนุษย์ล้วนเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งการจะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตทั้งของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นให้สำเร็จได้นั้น มนุษย์ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่ สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ (Supportive Environments for Health) ที่ต้องเกิดจากความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก[2] 

ภาพชุดกิจกรรมรณรงค์ "สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ" ปฏิบัติการชุมชนภิวัฒน์รับมือภาวะโลกร้อน
 
        กิจกรรมรณรงค์ “สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ” ปฏิบัติการชุมชนภิวัฒน์รับมือภาวะโลกร้อน  (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.) เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และภาคีเครือร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ มีผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์จำนวน 443 คน  โดยได้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่
  1. การเก็บขยะพื้นที่ชายฝั่ง โดยผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ บริเวณพื้นที่เป้าหมาย 2 พื้นที่ ได้แก่ ๑) หาดถ้ำพัง ๒) บ้านเกาะขามใหญ่
  2. การจับขยะพื้นที่ทะเล โดยผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ (ชาวประมงพื้นบ้านและชมรมเรือเล็ก) ดำเนินการลาก ล้อม จับขยะบนผิวน้ำบริเวณหน้าเกาะขามใหญ่
  3. การส่งขยะกลับขยะบ้าน โดยผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ร่วมกันลำเลียงขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เพื่อคัดแยกและกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
        ทั้งนี้ ความร่วมมือหรือปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้กำหนดมิติการขับเคลื่อนระบบนิเวศชุมชนจากฐานคิด “ต้องอนุรักษ์และฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า ให้เป็นระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างระบบอาหารปลอดภัย และเป็นปราการป้องกันการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการบริหารจัดการขยะชุมชนให้เหมาะสมจะนำไปสู่การสร้างทางเลือกพลังงานหมุนเวียน และจะเป็นการป้องกันความเสื่อมโทรมและเสียหายให้แก่ระบบนิเวศชุมชน ซึ่งทั้งหมดคือ การปรับตัว (Adaptation) และการบรรเทา(Mitigation) ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน) โดยชุมชนท้องถิ่น”[3]  

 VDO รณรงค์ คลิกที่นี่


 
[1] สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2556). ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากรพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : บริษัท โกลเด้น ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด.
[2] สถาบันบรมราชนก กระทรวงสาธารณะสุข. (2556). Milestones in Health Promotion: Statements from global conferences. โครงการสวัสดิการวิชาการ. (ครั้งที่ 1). โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข :  บริษัท ธนาเพรส จำกัด.