กีฬาปลอดควัน การแข่งขันปลอดเหล้า จ.นครนายก

3 ก.ย. 2561 |

กิจกรรมรณรงค์กีฬาปลอดควัน การแข่งขันปลอดเหล้า
“ขุนด่านเกมส์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่”
วันที่ 22 มกราคม 2561
 
    กิจกรรมรณรงค์กีฬาปลอดควัน การเข่งขันปลอดเหล้า “ขุนด่านเกมส์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่” (22 มกราคม 2561) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.) จังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล และภาคีเครือร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ มีผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์จำนวน 12,000 คน โดยมีเป้าประสงค์ที่จะใช้การแข่งขันกีฬาเป็นกลไกการขับเคลื่อนรณรงค์ที่ประกอบด้วย 
          1) กิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างวัฒนธรรมกีฬาปลอดควัน การแข่งขันปลอดเหล้า
                   
โดยร่วมกันใช้กลไกด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายของจังหวัดนครนายก เช่น ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยมอญ และไทยจีน มาเป็นปัจจัยสนับสนุนเสริมสร้างความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชนของจังหวัดนครนายกในการที่จะเห็นพิษภัยของบุหรี่ เหล้า รวมถึงสารเสพติทุกชนิด
          2) กิจกรรมรณรงค์ สร้างสรรค์พื้นที่กีฬาปลอดควัน การแข่งขันปลอดเหล้า
                   
โดยการร่วมกันขับเคลื่อนให้การแข่งขันทุกประเภทในทุกสนามกีฬาของจังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และสารเสพติด ทุกชนิด
          3) กิจกรรมรณรงค์ สืบสานกีฬาปลอดควัน การแข่งขันปลอดเหล้า
                   
โดยการร่วมกันขับเคลื่อนขยายผลแนวทางปลอดควัน การแข่งขันปลอดควัน ไปยังทุกภาคส่วนในการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดนครนายกต่อไป 

ภาพชุดกิจกรรมรณรงค์ “กีฬาปลอดควัน การแข่งขันปลอดเหล้า” ปฏิบัติการ ลดเมา เพิ่มสุข และ เลิกสูบ ก็เจอสุข 
 
เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของโครงการรณรงค์ “กีฬาปลอดควัน การแข่งขันปลอดเหล้า” ปฏิบัติการ ลดเมา เพิ่มสุข และ เลิกสูบ ก็เจอสุข จังหวัดนครนายก ที่ทางจังหวัดนครนายก สสส. สำหนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) และ อปท. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันดำเนินการครั้งนี้คือ การสร้างกระบวนการขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ ต่อยอด และขยายผลด้วยการแข่งขันกีฬาปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และสารเสพติดทุกชนิด ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะหนุนเสริมให้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดน่าอยู่ เป็น นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลอดสารเสพติด ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ต่อไป

VDO รณรงค์ คลิกที่นี่