กิจกรรมรณรงค์การแข่งขันจักรยานทางไกล "CHARITY RIDE FOR ELDERLY" 2016 ต.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

3 ก.ย. 2561 |
"กิจกรรมรณรงค์การแข่งขันจักรยานทางไกล Tour of Wangnamyen 2016 : CHARITY RIDE FOR ELDERLY"
วันที่ 10 มกราคม 2559
        กิจกรรมรณรงค์การแข่งขันจักรยานทางไกล Tour of Wangnamyen 2016 : CHARITY RIDE FOR ELDERLY (๑0 มกราคม 255๙) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.) เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และภาคีเครือร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อสนับสนุนกองทุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์จำนวน 1,140 คนVDO : https://youtu.be/cHJeF_YeQHc