วิดีโอ

อัตถจริยา SE หัวใจสีเขียว โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

4 พ.ย. 2564 | Climate Action |

"อัตถจริยา" SE หัวใจสีเขียว ที่คิดแพลตฟอร์มช่วยเหลือโลกร้อน กับความตั้งใจที่อยากให้สังคมมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

ท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY) ต.เมืองปอน ต.ห้วยห้อม ต.ห้วยปูลิง จ.แม่ฮ่องสอน

19 ต.ค. 2561 | จ.แม่ฮ่องสอน |

ท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY) ต.เมืองปอน ต.ห้วยห้อม ต.ห้วยปูลิง จ.แม่ฮ่องสอน มีที่มาจากการสำรวจข้อมูลศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด้วยระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) สนับสนุนการดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และ อปท.เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จ. แม่ฮ่องสอน

ท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY) ต.แว้ง จ.นราธิวาส

18 ต.ค. 2561 | ต.แว้ง จ.นราธิวาส |

ท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY)  ต.แว้ง จ.นราธิวาส มีที่มาจากการสำรวจข้อมูลศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด้วยระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) สนับสนุนการดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และต.แว้ง จ.นราธิวาส

ท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY) ต.วังนกแอ่น ต.สมอแข และต.ไทรย้อย จ.พิษณุโลก

18 ต.ค. 2561 | พิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย |

ท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY) ต.วังนกแอ่น ต.สมอแข และต.ไทรย้อย จ.พิษณุโลก มีที่มาจากการสำรวจข้อมูลศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด้วยระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) สนับสนุนการดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย

ท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY) ต.บัวตูม จ.บึงกาฬ

18 ต.ค. 2561 | ต.บัวตูม จ.บึงกาฬ |

ท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY) ต.บัวตูม จ.บึงกาฬ มีที่มาจากการสำรวจข้อมูลศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด้วยระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) สนับสนุนการดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และต.บัวตูม จ.บึงกาฬ

ท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY) ต.ชุมพล จ.นครนายก

18 ต.ค. 2561 | ต.ชุมพล จ.นครนายก |

ท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY) ต.ชุมพล จ.นครนายก มีที่มาจากการสำรวจข้อมูลศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด้วยระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) สนับสนุนการดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และต.ชุมพล จ.นครนายก