อัตถจริยา SE หัวใจสีเขียว โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

4 พ.ย. 2564 | Climate Action |

"อัตถจริยา" SE หัวใจสีเขียว ที่คิดแพลตฟอร์มช่วยเหลือโลกร้อน กับความตั้งใจที่อยากให้สังคมมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น