ท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY) ต.แว้ง จ.นราธิวาส

18 ต.ค. 2561 | ต.แว้ง จ.นราธิวาส |
ท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY)  ต.แว้ง จ.นราธิวาส มีที่มาจากการสำรวจข้อมูลศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด้วยระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) สนับสนุนการดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และต.แว้ง จ.นราธิวาส