คู่มือการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน โดย ดร. นิตยา ชาอุ่น จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

18 เม.ย. 2562 |