SGA : รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

6 ต.ค. 2564 |

“แม้นไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป”
 
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีความเป็นมาจาก การรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของพวกเราทุกคน) ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2549
ขอขอบพระคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้พิจารณาให้ โครงการ SMART GHG : แอปพลิเคชันสำหรับคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับชุมชน หรือ SGA ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
“แม้นไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน” ของนวัตกรรมและงานของพระองค์ท่าน แต่พวกเราก็ได้เริ่มต้นและจะ “ก้าวเดินตามรอยเท้าแห่งนวัตกรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9” เพื่อสร้างความเป็นเครือข่ายนวัตกรรมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันต่อไปครับ
สำหรับรางวัลนี้ขออนุญาตเรียกว่า “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติของพวกเรา” เนื่องจากการเดินทางของ SGA จะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลย ถ้าได้รับความสนับสนุน ความเมตตา การขัดเกลา การเกื้อกูล และความเป็นเครือข่ายทุกท่านและทุกองค์กร ดังต่อไปนี้
   1. รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร, รศ. ดร.อำนาจ ชิดไธสง, และดร.นิตยา ชาอุ่น บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   2. รศ. รุ่งจรัส หุตะเจริญ อดีตคณบดีและอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   3. รศ. คณิตา ตังคณานุรักษ์, และ ดร.สตรีไทย พุ่มไม้ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   4. ผศ.ดร.นิสา เหล็กสูงเนิน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   5. ดร.แอนนา เขียวชอุ่ม บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
   6. คุณสุวภัทร มัยราช, คุณวัชราวุธ ดีสีใส, และคณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
   7. คุณภานุวัฒน์ แสงสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม, และเครือข่ายกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
   8. คุณธีรรัตน์ วีระวัฒน์ ครู กศน.ตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และครอบครัว
   9. คุณกิตติคุณ กิ่งแก้ว, และคุณสุดใจ เทียนมี ผู้ปิดทองหลังพระแห่งเทคโนโลยี การเกษตร และงบประมาณของอัตถจริยา

ด้วยจิตคารวะและขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกองค์กร มา ณ ที่นี้
อัตถจริยา
5 ตุลาคม 2564สามารถดาวน์โหลด Android mobile application ผ่าน Google Play Store หรือ คลิกที่นี่