SGA : ข้อมูลการเพาะปลูกไม้ผลยืนต้น ระดับตำบล ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

23 เม.ย. 2564 |
การเพาะปลูกไม้ผลฯ ของ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 18 ครัวเรือน มีการปล่อย GHG รวมทั้งสิ้น 4,752 kgCO2e หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 152.06 kgCO2e/ไร่ จากผลผลิตรวม 16,950 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็น C footprint 0.28 kgCO2e/kg yield โดยมีการกักเก็บคาร์บอนรวม 76,431 kgCO2e และมีการกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ย 2,445.79 kgCO2e/ไร่ โดยแบ่งตามชนิดพันธุ์ไม้ดังต่อไปนี้
มะม่วงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกรวม 25 ไร่ มีการปล่อย GHG จากการสูบน้ำ 101 kgCO2e, การใส่ปุ๋ย 3,708 kgCO2e และการใช้ปูนขาวและโดโลไมต์ 88 kgCO2e รวมปลดปล่อยทั้งสิ้น 3,932 kgCO2e หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 157.28 kgCO2e/ไร่ จากผลผลิตรวม 12,350 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็น C footprint 0.32 kgCO2e/kg yield โดยมีการกักเก็บคาร์บอนรวม 60,360 kgCO2e และมีการกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ย 2,414.40 kgCO2e/ไร่
ลำไยจำนวนพื้นที่เพาะปลูกรวม 5.25 ไร่ มีการปล่อย GHG จากการใส่ปุ๋ย 788 kgCO2e และการใช้ปูนขาวและโดโลไมต์ 66 kgCO2e รวมปลดปล่อยทั้งสิ้น 811 kgCO2e หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 154.48 kgCO2e/ไร่ จากผลผลิตรวม 2,600 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็น C footprint 0.31 kgCO2e/kg yield โดยมีการกักเก็บคาร์บอนรวม 13,845 kgCO2e และมีการกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ย 2,637.14 kgCO2e/ไร่
ลิ้นจี่จำนวนพื้นที่เพาะปลูกรวม 1 ไร่ มีการปล่อย GHG จากการใส่ปุ๋ย 9 kgCO2e รวมปลดปล่อยทั้งสิ้น 9 kgCO2e หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 9 kgCO2e/ไร่ จากผลผลิตรวม 2,000 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็น C footprint 0 kgCO2e/kg yield โดยมีการกักเก็บคาร์บอนรวม 2,226 kgCO2e และมีการกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ย 2,226 kgCO2e/ไร่
ข้อมูลสรุปย่อ : การใส่ปุ๋ยในไม้ผลฯระดับตำบลเป็นกิจกรรมการเพาะปลูกที่ปลดปล่อย GHG มากที่สุด ซึ่งควรมีการปรับลดปริมาณการใส่ปุ๋ยเพื่อนำไปสู่การบรรเทาการปล่อย GHG ของกระบวนการเพาะปลูกในลำดับถัดไป

รูปที่ 1 กราฟแสดงผลรวมสัดส่วนการปล่อย GHG ในแต่ละกิจกรรมการเพาะปลูกรูปที่ 2 กราฟแสดงผลรวมการปล่อย GHG ของพรรณไม้แต่ละชนิด
 

รูปที่ 3 กราฟแสดงผลการปล่อย Carbon footprint ของผลผลิต

รูปที่ 4 กราฟแสดงผลรวมการกักเก็บ CO2