SGA : ข้อมูลการเพาะปลูกผัก ระดับตำบล ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

23 เม.ย. 2564 |
การเพาะปลูกผักของตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 16 ครัวเรือน มีการปล่อย GHG รวมทั้งสิ้น 790 kgCO2e หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 94.95 kgCO2e/ไร่ จากผลิตผักเฉลี่ยรวม 354 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น C footprint 0.27 kgCO2e/kg yield โดยแบ่งตามฤดูกาลเพาะปลูกดังต่อไปนี้
หน้าแล้งจำนวนพื้นที่รวม 7.45 ไร่ มีการปล่อย GHG จากการใช้ปูนขาวและโดโลไมต์ 43, การเตรียมดิน (ไถดิน) 132 kgCO2e, การสูบน้ำ 251 kgCO2e และการใส่ปุ๋ย 226 kgCO2e รวมปลดปล่อยทั้งสิ้น 652 kgCO2e หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 87.52 kgCO2e/ไร่ จากผลผลิตผักเฉลี่ยรวม 351 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น C footprint 0.25 kgCO2e/kg yield
หน้าฝนจำนวนพื้นที่รวม 0.87 ไร่ มีการปล่อย GHG จากการใช้ปูนขาวและโดโลไมต์ 12, การเตรียมดิน (ไถดิน) 42 kgCO2e และการใส่ปุ๋ย 8 kgCO2e รวมปลดปล่อยทั้งสิ้น 138 kgCO2e หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 158.62 kgCO2e/ไร่ จากผลผลิตผักเฉลี่ยรวม 381 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น C footprint 0.42 kgCO2e/kg yield
ข้อมูลสรุปย่อ : การสูบน้ำในผักระดับตำบลเป็นกิจกรรมการเพาะปลูกที่ปลดปล่อย GHG มากที่สุด ซึ่งควรมีการปรับลดระยะเวลาในการสูบน้ำ เพื่อนำไปสู่การบรรเทาการปล่อย GHG ของกระบวนการเพาะปลูกในลำดับถัดไป

รูปที่ 1 กราฟแสดงผลรวมการปล่อย GHG แต่ละฤดูกาลเพาะปลูก

รูปที่ 2 กราฟแสดงผลรวมการปล่อย GHG แต่ละกิจกรรมการเพาะปลูก

รูปที่ 3 กราฟแสดงผลการปล่อย Carbon footprint ของผลผลิต