SGA : ข้อมูลการเพาะปลูกพืชไร่ ระดับหมู่บ้าน ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

22 เม.ย. 2564 |
การเพาะปลูกพืชไร่ของหมู่ 1 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 3 ครัวเรือน เพาะปลูกในหน้าฝนจำนวนพื้นที่รวม 21 ไร่ มีการปล่อย GHG จากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้ง 631 kgCO2e และการใส่ปุ๋ย 4,585 kgCO2e รวมปลดปล่อยทั้งสิ้น 5,216 kgCO2e หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 248.38 kgCO2e/ไร่ จากผลิตพืชไร่เฉลี่ยรวม 1,124 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น C footprint 0.22 kgCO2e/kg yield
ข้อมูลสรุปย่อ : การใส่ปุ๋ยในพืชไร่ระดับหมู่บ้านเป็นกิจกรรมการเพาะปลูกที่ปลดปล่อย GHG มากที่สุด ซึ่งควรมีการปรับลดปริมาณการใส่ปุ๋ยในพืชไร่ เพื่อนำไปสู่การบรรเทาการปล่อย GHG ของกระบวนการเพาะปลูกในลำดับถัดไป

 
รูปที่ 1 กราฟแสดงผลรวมการปล่อย GHG แต่ละฤดูกาลเพาะปลูก
รูปที่ 2 กราฟแสดงผลรวมการปล่อย GHG แต่ละกิจกรรมการเพาะปลูก

รูปที่ 3 กราฟแสดงผลการปล่อย Carbon footprint ของผลผลิต