คู่มือการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน โดย ดร. นิตยา ชาอุ่น จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

18 เม.ย. 2562 |

 
ในการจัดการเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควรทำการตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่ก่อนการเพาะปลูก เพื่อให้ทราบว่าดินมีลักษะอย่างไร มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับใด และเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชหรือไม่  โดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการจัดการดินและการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการดิน และการใช้ปุ๋ยเคมีที่มากเกินไปได้ ในปฏิบัติการนี้จะบอกถึงการเตรียมอุปกรณ์และขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ธาตุอาหาร และ 2) การวิเคราะห์ความหนาแน่นของดิน
1) การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร : Texture, pH, OM, Total N, Available-P, Available-K
 • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร
  1. จอบหรือเสียมขุด  จำนวน  1  อัน
  2. พลั่วมือ  จำนวน  1 อัน
  3. ถุงซิบล็อค ขนาด 18 x 28 ซม.  จำนวน  1  ถุง
  4. ผ้าปูหรือพลาสติกสำหรับปูคลุกเคล้าดิน 1 แผ่น
 • ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดิน
  1. สุ่มเลือกจุดเก็บดิน  ในแต่ละพื้นที่ ควรเก็บดินอย่างน้อย 5 จุด โดยสามารถเลือกสุ่มเก็บได้ทั้งแบบทะแยงมุม หรือแบบซิกแซก 
  2. การขุดหลุม ใช้จอบหรือเสียมขุดหลุม ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดหลุมลึก 15 ซม.
  3. เก็บตัวอย่างดิน ใช้พลั่วแซะด้านหนึ่งของหลุมให้ได้แผ่นดินหนา 2-3 ซม. เก็บดินส่วนที่อยู่ในพลั่ว เพื่อเป็นตัวแทนของดิน 1 จุด 
  4. แบ่งดิน ส่งวิเคราะห์
   1. เก็บตัวอย่างดินให้ครบทั้ง 5  จุด
   2. นำไปวางบนผ้าใบหรือวัสดุสำหรับรองพื้น ผึ่งในที่ร่มให้ดินแห้ง
   3. ทุบย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง แล้วนำดินที่เก็บได้จากทุกจุดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
   4. แบ่งดินให้เป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน
   5. เก็บดินไว้ 1 ส่วนใส่ถุงซิบล็อค โดยเขียนฉลากบอก วันที่เก็บตัวอย่าง  ระดับความลึก พิกัดจุดที่เก็บ และชื่อสถานที่ เพื่อส่งวิเคราะห์
2) การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่น         
สมการการคำนวณ                 BD      =        M/V
 
BD  =   ความหนาแน่นของดิน (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร)
M   =   น้ำหนักดินหลังอบ (กรัม) 
V    =   ปริมาตรกระบอก (ลูกบาศก์เซนติเม​ตร)
 • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บความหนาแน่นของดิน
  1. จอบขุด  จำนวน  1  อัน
  2. เสียมหรือพลั่วมือ  จำนวน  1 อัน
  3. กระบอกเก็บดิน จำนวน  15  กระบอก มีขั้นตอนการเตรียมดังนี้
   1. ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 มม. (5 ซม.)
   2. ความหนาท่อ ประมาณ 2.5 มม.
   3. ตัดเป็นท่อน ให้ได้ความยาว 50 มม. (5 ซม.)
   4. เจียปลายท่อให้คม 1 ด้าน เพื่อให้เจาะลงดินได้
  4. ค้อนยาง  จำนวน  1  อัน
  5. ท่อนไม้  (ขนาด 8 x 15 ซม. หนา 1 นิ้ว)  จำนวน  1  อัน
  6. มีด หรือเกียงสำหรับปาดดิน  จำนวน  1 อัน
  7. ไม้บรรทัด หรือตลับเมตร  จำนวน  1  อัน
  8. กระดาษอะลูมิเนียมฟรอยด์  ขนาด  10 x 10 ซม.  จำนวน  6  แผ่น
  9. ถุงซิบล็อค ขนาด 18 x 28 ซม.  จำนวน  5  ถุง
 • ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดิน

 1. สุ่มเลือกจุดเก็บดิน ในแต่ละพื้นที่ ควรเก็บดินอย่างน้อย 5 จุด โดยสามารถเลือกสุ่มเก็บได้ทั้งแบบทะแยงมุม หรือแบบซิกแซก
 2. ขุดหลุม ใช้จอบหรือเสียมขุดเป็นรูปสามเหลี่ยม ขนาดหลุมลึก 15 ซม.
 3. เก็บความหนาแน่น 
  1. ใน 1 จุด จะเก็บดินที่ความลึก 3 ระดับ คือ 0-5,  5-10 และ 10-15 ซม. 
  2. ใช้กระบอกเก็บดิน (สูง 5 ซม.) วางบนด้านหนึ่งของปากหลุม ใช้แผ่นไม้ปิดปากกระบอก แล้วใช้ค้อนยางตอกกระบอกลงไป ในดินจนสุดปลายกระบอก จะได้ดินที่ความลึก 0-5 ซม.
  3. ใช้มีดปาดดินให้เสมอปากกระบอก ปิดปากกระบอกทั้งสองด้านด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟรอยด์
  4. เก็บดินชั้นต่อไปที่ความลึก 5-10 ซม. และ 10-15 ซม.
 4. เขียนฉลาก ส่งวิเคราะห์
  1. เขียนฉลากบอกระดับความลึก ของดินในแต่ละกระบอก
  2. นำกระบอกเก็บดิน ทั้ง 3 กระบอก  ใส่ถุงซิบล็อคใบเดียวกัน  เขียนฉลากบอกระดับความลึก วันที่เก็บตัวอย่าง พิกัดจุด และชื่อสถานที่ เพื่อส่งวิเคราะห์
  3. เก็บดินในจุดที่เหลืออีก 4 จุด ด้วยวิธีการเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น

VDO อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=0CpeJb7UGXA