การสำรวจข้อมูลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน (FOLK JOURNEY) ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

31 ส.ค. 2561 |


ABSTRACT
จากการข้อมูลท่องเที่ยววิถีชุมชนพบว่ามีรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของพื้นที่ 3 อปท.ออกเป็น 4 ประเภท โดยมีรายละเอียดสรุปย่อดังนี้
  1. อบต. เมืองปอน มีรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวไทใหญ่ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมได้อย่างครบถ้วนแม้จะผ่านไปร้อยกว่าปี สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองปอนยังคงรักษาถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอยู่ คือ ลักษณะบ้านเรือนของชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทใหญ่ได้อย่างครบถ้วน ภายในชุมชนจะมี ใจบ้าน ที่ชาวบ้านจะมาไหว้สักการะและขอพรทุก ๆ วันพระ ศาลเจ้าเมืองที่จะคอยปกป้องคุ้มครองชาวบ้านากภัยอันตรายทั้งปวง รวมถึงอาหารการกินที่ยังคงสืบทอดต่อกันมายาวนาน
  2. อบต.ห้วยห้อม รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร โดย ห้วยห้อมเป็นตำบลเล็ก ๆ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ทำข้าวไร่ ปลูกกาแฟ และพืชผักเมืองหนาวมีการทำงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริม เช่น การทอผ้า และการทำเครื่องเงิน
  3. อบต.ห้วยปูลิง รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศและสุขภาพ โดยแหล่งท่องเที่ยวห้วยฮี้ เป็น 1 ใน 11 หมู่บ้านของ อบต. ห้วยปูลิง ซึ่ง ห้วยปูลิง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากที่สุด คือ การเดินป่าขึ้นไปชมทิวทัศน์ของเทือกเขาถนนธงชัยแบบ 360 องศา บนยอดดอยปุย ซึ่งตั้งอยู่ในบ้านห้วยฮี้ เป็นเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขาที่ค่อยๆไต่ระดับขึ้น ตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยกล้วยไม้หลากหลายชนิดที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้ แล้วยังมีพันธุ์ไม้เมืองหนาวขึ้นอยู่ทั่วไป รวมถึงพืชสมุนไพรที่ชาวนำไปใช้ประโยชน์ โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะนิยมไปนอนค้างคืน เพื่อดื่มด่ำความงามของธรรมชาติทั้งยามเช้าและยามเย็น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและผืนป่าภายในพื้นที่
โครงการชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างเครือข่ายรณรงค์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
สิงหาคม 2561