SGA : ข้อมูลการเพาะปลูกพืชไร่ ระดับตำบล ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

23 เม.ย. 2564 |
การเพาะปลูกพืชไร่ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 13 ครัวเรือน เพาะปลูกในหน้าฝนจำนวนพื้นที่รวม 122 ไร่ มีการปล่อย GHG จากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้ง 631 kgCO2e, การเตรียมดิน (ไถดิน) 421 kgCO2e, การเพาะปลูก 578 kgCO2e และการใส่ปุ๋ย 41,515 kgCO2e รวมปลดปล่อยทั้งสิ้น 43,145 kgCO2e หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 353.65 kgCO2e/ไร่ จากผลิตพืชไร่เฉลี่ยรวม 760 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น C footprint 0.47 kgCO2e/kg yield
ข้อมูลสรุปย่อ : การใส่ปุ๋ยในพืชไร่ระดับตำบลเป็นกิจกรรมการเพาะปลูกที่ปลดปล่อย GHG มากที่สุด ซึ่งควรมีการปรับลดปริมาณการใส่ปุ๋ยเพื่อนำไปสู่การบรรเทาการปล่อย GHG ของกระบวนการเพาะปลูกในลำดับถัดไป

รูปที่ 1 กราฟแสดงผลรวมการปล่อย GHG แต่ละฤดูกาลเพาะปลูก

รูปที่ 2 กราฟแสดงผลรวมการปล่อย GHG แต่ละกิจกรรมการเพาะปลูก

รูปที่ 3 กราฟแสดงผลการปล่อย Carbon footprint ของผลผลิต