"ขับเคลื่อนดำเนินงาน สร้างแรงบันดาลใจ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ร่วมกันลงมือปฏิบัติการในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม"

ความหมายอัตถจริยา

“อัตถจริยา” (1 ในหลักธรรมของสังคหวัตถุ 4) หมายถึง การบำเพ็ญประโยชน์ การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น นั่นคือ ช่วยเหลือรับใช้ ทำงานสร้างสรรค์ ประพฤติการที่เป็นประโยชน์ ด้วยความตั้งใจอย่างดีเลิศ นั่นคือ ช่วยเหลือส่งเสริมคนให้มีความเชื่อถือถูกต้อง (สัทธาสัมปทา) ให้ประพฤติ ดีงาม (สีลสัมปทา) ให้มีความเสียสละ (จาคสัมปทา) และให้มีปัญญา (ปัญญาสัมปทา) ซึ่งการประพฤติปฏิบัติดังกล่าวนี้ ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ที่มีคำสมัยใหม่เรียกว่า “จิตอาสา” (Public Mind)

วิสัยทัศน์

สร้างแรงบันดาลใจเพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเคารพ อ่อนน้อมต่อของระบบนิเวศที่ให้คุณค่าในการบริการต่อทุกสรรพชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกร่วมกัน สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งมอบระบบนิเวศที่คุณค่ามีหลากหลายและสมดุลให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป

ยุทธศาสตร์องค์กร

SMART Climate Change คือ ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน Sustainability (S), การจัดการ Management (M), ศักยภาพ Ability (A), ภูมิต้านทาน Resilience (R), เทคโนโลยี Technology (T) เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วยหลักการ 1) หลักวิชาการ 2) ปฏิบัติการจริง และ 3) ใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุล ทั้ง 3 หลักการจะช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินการ

ดำเนินการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างความสมดุลของมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจ ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)

หลักธรรมธิบาลของอัตถจริยา

อัตถจริยามีการกำหนดเป้าหมายดำเนินการขององค์กรที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลของมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจ ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ด้วยยุทธศาสตร์องค์กรได้แก่ SMART Climate Change ที่จะดำเนินการ 3 หลักการประกอบด้วย 1) หลักวิชาการ, 2) ปฏิบัติการจริง, และ 3) ใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุล ทั้ง 3 หลักการจะช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนตั้งแต่ระดับบุคคล หน่วยงานภาครัฐ องค์กร/บริษัทเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ ผลผลิต และผลลัพธ์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจเพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเคารพ อ่อนน้อมต่อของระบบนิเวศที่ให้คุณค่าในการบริการต่อทุกสรรพชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกร่วมกัน สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งมอบระบบนิเวศที่คุณค่ามีหลากหลายและสมดุลให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป
ดังนั้นเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายดำเนินการ, ยุทธศาสตร์องค์กร วิสัยทัศน์ ผลผลิต และผลลัพธ์ จึงได้มีการกำหนดหลักธรรมธิบาลของอัตถจริยาดังต่อไปนี้
1. มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
 • อัตถจริยามุ่งมั่นดำเนินการผลิตสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังความเป็นจิตสาธารณะให้แก่พนักงานที่จะร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • อัตถจริยามีการดำเนินการให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการมีมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานกฎหมายกำหนดทุกประการ ตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนแปรรูป กระบวนการบรรจุภัณฑ์ และกระบวนการกำจัดที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ
 • อัตถจริยาให้ความสำคัญการดำเนินการทุกกิจกรรมขององค์กรที่จะนำไปสู่การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมถึงการขยายผลไปยังทุกภาคีเครือข่ายขององค์กร
2. มิติด้านบรรษัทภิบาล (Governance)
 • อัตถจริยาเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและข้อมูลองค์กรที่ร่วมดำเนินงาน จะได้รับความคุ้มครองและไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนไปบุคคลและองค์กรอื่นๆที่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
 • อัตถจริยาให้ความสำคัญของยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม ในทุกการดำเนินการธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและรับการตรวจสอบในทุกช่องทางตามกฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ
 • อัตถจริยาวางตัวกลางทางการเมือง โดยไม่สนับสนุนการดำเนินการทุกกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ อย่างไรก็ตามอัตถจริยาให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. มิติด้านสังคม (Social)
 • อัตถจริยายึดมั่นดำเนินการทุกกิจกรรมด้วยความเคารพต่อนโยบาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศตามกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไข กติกา ข้อตกลงของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของชุมชนท้องถิ่นเพื่อร่วมดำเนินการทุกกิจกรรมเพื่อความเป็นประโยชน์สูงสุดของชุมชนท้องถิ่นที่จะครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
 • อัตถจริยามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาหนุนเสริมชุมชนท้องถิ่นทั้งในรูปแบบข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมตามแนวทางชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานในการร่วมพัฒนาดำเนินการ
 • อัตถจริยาให้ความสำคัญต่อการแบ่งปันผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมร่วมกันธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลผระโยชน์จากทุกกิจกรรมจากการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัตถจริยาตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) และมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างดี เพื่อให้ทุกท่านและทุกภาคีเครือข่ายสามารถเชื่อมั่นได้ว่า อัตถจริยามีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของทุกท่านและทุกภาคีเครือข่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตถจริยาจึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของคุณ หรือการโอนข้อมูลดังกล่าวของกลุ่มกรุงศรี ซึ่งมีใจความสำคัญโดยสังเขปดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และอัตถจริยาข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ใช้บริการ SMART GHG APPLICATION (SGA) ที่ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขมือถือ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนและมีการประมวลผลข้อมูล ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก ข้อมูลแสดงผลการปล่อยก๊าซเรือนจก และข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน

ความจำเป็นของต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อให้บริการแก่คุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของคุณก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือก่อนการทำธุรกรรมกับอัตถจริยา หรือในการรับเรื่องร้องเรียน
 • เพื่อการบริหารงานประสานงานการติดต่อระหว่างอัตถจริยากับคุณ เช่น เการแจ้งผลการสมัครใช้บริการของคุณ และขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีสุด

ระยะเวลาเก็บข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล
อัตถจริยาเก็บข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลอดระยะเวลาที่คุณยังคงใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของอัตถจริยา หรือตลอดระยะเวลาที่คุณยังมีความสัมพันธ์กับอัตถจริยา หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลของคุณไปที่ใดบ้าง
อัตถจริยาอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคล/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของอัตถจริยา ผู้รับจ้างงานช่วงต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันการศึกษาเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

​​สิทธิตามกฎหมายของคุณมีอะไรบ้าง
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่า อัตถจริยามิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล