"ขับเคลื่อนดำเนินงาน สร้างแรงบันดาลใจ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ร่วมกันลงมือปฏิบัติการในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม"

ความหมายอัตถจริยา

คำว่า “อัตถจริยา” (Useful Conducts) หมายถึง การบำเพ็ญประโยชน์ การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น นั่นคือ ช่วยเหลือรับใช้ ทำงานสร้างสรรค์ ประพฤติการที่เป็นประโยชน์ ด้วยความตั้งใจอย่างดีเลิศ นั่นคือ ช่วยเหลือส่งเสริมคนให้มีความเชื่อถือถูกต้อง (สัทธาสัมปทา) ให้ประพฤติ ดีงาม (สีลสัมปทา) ให้มีความเสียสละ (จาคสัมปทา) และให้มีปัญญา (ปัญญาสัมปทา) ซึ่งการประพฤติปฏิบัติดังกล่าวนี้ ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ที่มีคำสมัยใหม่เรียกว่า “จิตอาสา” (Public Mind) อย่างเช่น การเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลฟังเพื่อความผ่อนคลายความเจ็บป่วย การให้คำแนะนำผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคม การสอนหนังสือให้เป็นวิทยาทานแก่ผู้ด้อยโอกาส แต่บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คือ การเผยแผ่ธรรมทานให้แก่สาธุชนทั่วไป ให้พบเห็นความจริงแห่งชีวิต เพื่อให้พ้นทุกข์ทั้งปวง 

ที่มาของความหมาย http://www.siripat.com/Useful-Conducts.asp

เป้าหมายการดำเนินการ

ขับเคลื่อนดำเนินการธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลของมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจ ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)